بخش هماتولوژی

در این بخش به بررسی و مطالعه روی نمونه خون بیماران پرداخته می شود. این بررسی ها برای تشخیص بیماری های نظیر کم خونی ، بیماری های عفونی ، سرطان خون می باشد . همچنین بیمارانی که می خوداهند جراحی کنند باید قبل از عمل تست هایی نظیر PTT ، PT  برای بررسی عملکرد سیستم انعقادی گردش خون بدهند . از جمله تست های که در این بخش انجام می شود به شرح ذیل می باشد :

 • آزمایش CBC
 • آزمایش ESR
 • آزمایش Retic-Hams test
 • آزمایش Mix pt
 • آزمایش BB Rh
 • آزمایش Combs
 • آزمایش Indirect Combs
 • آزمایش Osmotic Fragility
 • آزمایش Cold Agglotination
 • آزمایش Osmotic Fragility
 • آزمایش Crayo
 • آزمایش Le cell
 • آزمایش LAC Isohemoglotination
 • آزمایش Anti Trombin
 • آزمایش NBT