میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

میکرو ارگانیسم ها
به موجوداتی که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود، میکروارگانیسم گفته می شود. تنوع بیولوژیکی در میان این موجودات بسیار زیاد است.
این میکروارگانیسم ها دارای شکل، عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی (مکانیزم ژنتیکی)، متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند که توسط محدودیت های مولکولی، در آنها شکل گرفته است.
ارگانیسم ها به دو گروه هسته دار و بدون هسته طبقه بندی می شوند. در گروه هسته دار، هسته توسط غشا احاطه می شود (یوکاریوت ها)، اما در گروه دیگر که به آن بدون هسته (پروکاریوت) گفته می شود، DNAسلولی ، بصورت فیزیکی، از سیتوپلاسم ، جدا نشده است.
مباحث کلی در میکروبیولوژی
1. ویروس ها
2. میکروارگانیسم های پروکاریوتی (بدون هسته)
3. میکروارگانیسم های یوکاریوتی (دارای هسته)

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

ویروس ها
ویروس ها با دیگر موجودات زنده تفاوت دارند.
در ویروس ها، ماده ی وراژتی (DNA یا RNA)، بوسیله ی کپسید (پوشش پروتئینی) محصور شده است. اسید نوکلئیک و ماده ی وراژتی ویروس ها، برای بقا و حیات خود به محیط درون سلولی و آنزیم های سلولی میزبان (موجودی که در آن زندگی می کنند)، وابسته هستند.
ویروس ها انواع و تعداد بسیار زیادی دارند، که از نظر: تشکیلات ساختاری، ژنوم، رونویسی از ژنوم، روش های تکثیر و طرز و نحوه ی سرایت و انتقال با یکدیگر متفاوت هستند.
ویروس ها، قابلیت انتقال به ، باکتری ها و گیاهان ، جانوران را دارند و می توانند آن ها را آلوده سازند.
پریون ها
این موجودات دارای ساختمان پروتئینی هستند و در آن ها اسیدنوکلئیک و ماده ی وراژتی، وجود ندارد.
بیماری هایی که در اثر پریون ها، در انسان ها ظاهر می شوند، بیشتر به صورت ژنتیکی و عفونی بروز می کنند.
باکتری ها
ایجاد حیات برروی کره ی زمین مدیون باکتری ها بوده است. همچنین احتمالاتی بر منشا گرفتن میکروارگانیسم های یوکاریوت، از باکتری ها وجود دارد.
از جمله متنوع ترین و مهم ترین دسته از، موجودات میکروارگانیسم می توان، به باکتری ها اشاره کرد. قابلیت بیماری زایی باکتری ها، در انسان ها و گیاهان و حیوانات، کم است.
باکتری ها ساختار ساده ای دارند که در بسیاری از موارد می توان، انواع مختلفی از باکتری ها را در شرایط آزمایشگاهی کشت داد.
تا به امروز، در مورد نحوه ی رشد و تکثیر باکتری ها، متابولیسم باکتری ها، ژنتیک آن ها و همچنین نحوه ی ارتباط باکتری ها با ویروس ها، مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است.

باکتری

قارچ ها

دسته ای جداگانه از میکروارگانیسم های یوکاریوت هستند. این میکروارگانیسم ها هتروتروف هستند و با کسب انرژی و کربن، ترکیبات آلی مورد نیاز خود را می سازند.
دو نوع قارچ: هوازی و بی هوازی وجود دارد.
قارچ های ساپروفیت اکثرا در خاک و یا آب زندگی می کنند. با استفاده از تجزیه ی بقایای گیاهی و جانوری در این محیط ها، مواد غذایی مورد نیاز خود را، بدست می آورند.
قارچ ها همانند باکتری ها در چرخه ی تجزیه ی مواد و بازگشت و گردش عناصر در طبیعت، اهمیت بالایی دارند.

 

 آزمایشگاه مهدوی  ، آزمایشگاه در غرب تهران ، با استفاده از تکنیک های نوین و دستگاه های مدرن  آزمایشگاهی، آماده ی ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد. دوستان  عزیز به منظور انجام آزمایشات و بررسی ، بیماری های ناشی از میکروارگانیسم ها می توانند به این  آزمایشگاه  تشخیص طبی ، مراجعه نمایند.  برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره 02144975498 تماس بگیرید. برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

 

پروتوزوئرها

 

جزء جانداران یوکاریوت و تک سلولی و متعلق به قلمرو آغازیان هستند. این موجودات از نظر ساختار ساختمانی با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. محیط زندگی این موجودات اغلب، آب و خاک است.

 

انواع میکروبیولوژی

 

میکروبیولوژی خاک
خاک مکان زندگی، بسیاری از میکروارگانیسم ها است، که از جمله میکروارگانیسم های فراوان موجود در خاک، باکتری ها هستند.
در هر گرم از خاک باغچه، می توان میلیون ها باکتری یافت، هرچه خاک از قسمت های عمیق برداشته شود، میزان باکتری موجود در آن کمتر از لایه های سطحی است.
میکروارگانیسم های موجود در خاک، در سیکل های بیو-ژئوشیمیایی شرکت می کنند و به گردش درآمدن برخی عناصر شیمیایی در طبیعت و به مصرف رسیدن آنها، کمک شایانی می کنند.
میکروبیولوژی آب
برخی میکروارگانیسم ها در دریاچه ها، برکه ها، رودخانه ها زندگی و فعالیت می کنند.
در میکروبیولوژی آب، میکروارگانیسم ها تشخیص و فعالیت آن ها بررسی می شود، که از این طریق میکروارگانیسم های مفید و مضر برای انسان و سایر موجودات شناسایی و تعیین می گردند.
میکروبیولوژی مواد غذایی
برخی از میکروارگانیسم ها در تهیه ی بسیاری از فرآورده های غذایی مثل: زیتون، کلم شور، پنیر و … حائز اهمیت هستند و نقش کاربردی ایفا می کنند.
این قسمت از میکروبیولوژی امروزه در تولید مواد غذایی اهمیت و کاربرد زیادی دارد.

به منظور بررسی بیماری های ناشی از میکروارگانیسم ها، می توانید به آزمایشگاه مهدوی ، آزمایشگاه تشخیص طبی مراجعه کنید.

سایر مقالات ارائه شده:

فاکتور روماتوئید

آزمایش قند خون

آزمایش ESR

تفسیر آزمایش خون

Call Now Button